«ХАКАС ЧИРІНІҢ» КӰЗІ – ЧОНЫБЫСТА. ЧОНЫБЫСТЫҢ КӰЗІ – ХАКАС ЧИРІНДЕ.

0
371

Аарлығ хығырығҷылар, арғыстар, чир-суғҷылар!

«Хакас чирі» газетабыстың ӧмезі адынаң алғыстапчам сірерні чағдапчатхан Наа 2023 чылнаң!

Наа чыл – сӧбірелернің иң хынған ӱлӱкӱні, ӧрініске толчатхан, чахсы паза чарых алызығлар поларын сағыҷаң ӱлӱкӱн. Піс ізенчебіс паза киртiнчебіс, наа чыл ӱдесчеткен 2022 чылның хыринда хай-хай тӱзімніг, амыр паза часкалығ поларына.

Таңда 2022 чылны ӱдезербістер, ол тар­хында халар. Иртчеткен чылда пiснең хада полғаннарың ӱчӱн пiс тың ӧрінчебіс паза ізенчебic, килчеткен чылға газетабысха пазын саларға ундубаазар. 2022 чылда газетабысха 95 чыл толған. Пайрамнығ чылда аймах пӧгіннер паза кӧс­теглер турғысхабыс. Полған на, теедег, номерде газетабыстың тархынына айланып, редакцияда то­ғынған улуғ арғыс­тарыбысты сағысха киргебic. Наа рубрикалар асхабыс. Хығырығҷыларнаң палғалыс тыыдар кӧcтегнең аймах марығлар иртіргебіс. Прай тоғыс – хайдағ-да искіріглер, кӧзідіглер – чалғыс хакас газетабысты тилідеріне паза Хакас чиріне, чоныбысха туза ағыларына кӧстеглiг полған. Номердең номерге редакцияның ӧмезі иң кирек сурығларны чарыдарға, чир-суғҷыларыбысха кирек хабарларны тузында искір турарға кӱстенген. Улам пӱӱнгі кӱнде хазнабыста парчатхан хайыныстар хоостыра. Газетабыс­тың страницаларында Хакас чирінің тиксі чуртазына, аймах сфераларның тилізіне алай пӧгерге киректелчеткен ағырсымнығ сурығларына, алынҷа матыр кізiлерге, тілібіс паза тиксі кибiр-культурабысты хайраллир сурығларға чарыдылған материаллар сых турғаннар. Піске iдӧк уғаа аарлығ паза ӧріністіг «Піске пасчалар» рубрикабыс сообинчатханы. Ізенербіс, ол рубриказар хабарҷылар хозылар.

Таныхтирға кирек, ирт париған чылда редакцияның ӧмезі, алынҷа журналисттері орындағы паза федеральнай даа синдегі марығларда чиңicке турысханнар. Андағ ӧріністіг хабарларнаң піс, чазырбин, газетабыста сірернең ӱлесчебіс, хығырған поларзар. Сынында, піс чир-суғҷыларыбыстың аймах сфералардағы чиңicтерінеңер iдӧк улуғ ӧрініснең хаҷан даа алғыда искірерге кӱстенчебіс.«Хакас чиріне» пазынчатхан полған на кізі тілібістi, кибірлерібістi, тиксі культурабысты хайраллирына позының хозымын итче. Піс прай хығырығҷыларыбысха улуғ алғызыбыс читірчебіс, улам, редакциянаң палғалыс тудып, марығларда араласчатханнарға, газетабысха пасчат­хан улуғ-кічіг хабарҷыларыбысха.

Iдӧк хоза алғапчам – ирт париған чылда сірерні ӧріндiрген чахсы нимелер килер чылда прай узарадылзыннар. Наа чыл полған на сӧбірезер чахсы чуртас паза таңдағызына iзеніс ағылзын!

Сірерге, туған-чағыннарыңа чахсы ла саринзар алызығ­лар, пик хазых, удур-тӧдір пілізіс паза истіг, амыр чуртас ползын! 

Ынағ паза часкалығ полыңар наа чылда!

Автор : Радион СУНЧУГАШЕВ

Пример HTML-страницы
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии