Кильчичаков Михаил Еремеевич
Кильчичаков Михаил Еремеевич
Алында чӧрҷең чирлерімде
Арыс пастығ от ӧс халғай.
Аңдарыл парза, Кадышевха
Арчыннаң артых чир кирек полбас.

Иргіде чӧрҷең чирлерімде
Ирбен пастығ от ӧс халғай.
Иңдеріл халза, Кадышевха
Ӏкі дее арчын чир кирек полбас.

Саасхан сайрабас сарығ чӱлде
Сараады чортхан Сойанның.
Саблығ полған пайларда
Сапханҷы полған Сойан оол.

Хусхун хуухтабас хуу чазаа
Хул ады чортхан Сойанның.
Хур хурчанмас пайларда
Хул полып чӧрген Сойан оол.

Чайбаң хузурухтығ, хулаҷағым,
Чадып халдың чазы чирде.
Чалғыс полған Сойанны
Чазағ халдырдың, хулаҷағым.

Халын хузурухтығ, хулаҷағым,
Хыйын тӱс пардың хуу чазыда.
Хаты-пала чох Сойан оолды
Хомзындыр салдың, хулаҷағым.

Адам чирі Ах Ӱӱзім
Алтон айланып ахчатхай.
Аңдарыл парза, Кадышевха
Алтон ат хостап сӱріп читпестер.

Инем чирі иргі Ӱӱзім
Иліг айланып инімӧкчатхай.
Иңдеріл парза, Кадышевха
Иліг ат хостап сӱріп читпестер.

Алтанып мӱнген алаҷаам
Алтон сӱрместіг хыс осхас.
Алтанып алып чӧр сыхсам
Азыр ханаттығ хус осхас.

Изерлеп мӱнген алаҷаам
Иліг сӱрместіг хыс осхас.
Изерлеп алып чӧр сыхсам
Игір ханаттығ хус осхас.

Тойға килген ой-Томой оол, тидір,
Толғалып нанзын пу тойлардаң, тидір.
Толказы читпеен чиит оолларым, тидір,
Тыңнап халзыннар Томой-оолды, тидір.

Кӧге килген ой-Томой оол, тидір,
Кӧглеп нанзын пу тойлардаң, тидір.
Кӧглеп пілбес чиит оолларым, тидір,
Кӧр халзыннар Томой-оолды, тидір.

Ӏкі хара харааң ӱчӱн
Чӱс хараа чӧрем узубин.
Таң атыға ӱнім ӱспин 
Сині сағынып, сарнирбын.

Сынаң мағаа хынминчатсаң,
Парып, суға кірібізербін.
Чар ӱстӱнең кӧр халарзың -
Палых полып, чӱзӱбізербін.
Пример HTML-страницы
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии