Ах чазызар сығып сарын салзаң
Ах от пазы чайхалғаны ползын.
Ах сағызыңны чарыдар ползаң чонға
Ағылахтан чӧрбе ағылым чоғыл тіп.

Кӧк чазызар сығып кӧглир ползаң,
Кӧк от пазы кӧлбеңнеені ползын.
Кӧрімніг изіңні кӧзідер ползаң улусха,
Кӱңӱреп чӧрбе кӧңнім чоғыл тіп.

Пример HTML-страницы
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©

13 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
chibetay@gmail.com
chibetay@gmail.com
10 месяцев назад

chibetay@gmail.com
Сарыг даа чазазар сыхсам
Сарыным ноо сан,набас
Саблыг даа Сибдейге урунзам
Сибер сагызымны ноо чайбас

Феолетовай даа чазазар сыхсам
Филонить полбассым
Фунчоза даа столза салзан,
Фу тiбиин азырып тайнабзым ))

chibetay@gmail.com
chibetay@gmail.com
10 месяцев назад

Ах чазаа сыххан малдын, табызы
Ах от пазынга даа сыданзын
Ах ойаттын, ÿcтÿне чадап-чудап алтанып алган Сибдейден,
Ах тикке сарнан ÿÿн табызы
Ат хуланна даа сыданзын

Кöк чазаа сыххан хойнын, табызы
Кöк от аразында мееелiп тее турзын
Кöglig Sibdeyniñ нымзах ÿÿn табызы
Кöп чон аразында кöглеп тее халзын

chibetay@gmail.com
chibetay@gmail.com
10 месяцев назад

Тимiн, пар полза тимнен
Тимнег чахсы хуйагын,ны кис
Тимнег хуйагын чох полза сÿмнен
Сÿмнег иптiг хуйагын,ны кис
Сÿмнег иптiг хуйагын, чох полза
Сÿÿлеп сыпыхтап сарна
( Сарнан сöziн, чох полза агрин кöлче тис
Хара хумныг чазыларча харалап сиилiп чит парыбыс )))

chibetay@gmail.com
chibetay@gmail.com
10 месяцев назад

Хойрах таа полза тахпах сööziм
Хый сагызын,ны талаптур нимес пе ?))
Хойралып таа оскен сiген тözi
Xойыг тайгаа туза нимес пе ?))

chibetay@gmail.com
chibetay@gmail.com
10 месяцев назад

Тимiн, тимде тееннiн,нi
Тус ондйы чаргылир
Тискер он,наан хулагын,ны
Тимip cööziм он,дайлир

Тахпах ондайын кöö чох тут полбассын,
Тай адымнын, чорыгын алтанмаанда он,нап полбассын,
Таланныг битiгч,i дее ползан,
Тимip cőziме турыс полбассын, неке Сибдей харындас ))

chibetay@gmail.com
chibetay@gmail.com
10 месяцев назад

Агбан хазына сығып сарын салзам
Агын суг ÿcтÿ чайхалғалып турзын.
Агбан icтiнде хайнан Сибдейге
Агын суг читерзен тахпаамны

Кӧк тигiр алтында кӧглеп турзым,
Кӧк чазаа чайылзын кöглеерiм минен,
Кӧптенiп чöpгiлеен Сибдей хыйгаазына
Кӱчӱрлеп читсен кӧн,нім тахпагы

chibetay@gmail.com
chibetay@gmail.com
10 месяцев назад

Инет чазыда сöcкее пысхан Сибдейге
Ине тiлiн ÿгредiп аларга Тус ползын
Инет аймаанда соолап чöpген Сибдейге
Интернет тее хабызып полыссын

Istig çirde çurtan Sibdeyge
Is saĝyzy çitsen tahpahnañ
IL çaazyna çitken irenge
Im tom çitsen tahpahnañ